How can we help you?
afdrukken

Gebruikte taal & terminologie

Het procesmanagementvak in zijn algemeen en het Comm’ant resultaatgericht procesmodel in het bijzonder, kent zo zijn eigen taalgebruik en terminologie. Veelal is die gebaseerd op wereldstandaarden, heel soms is het verbijzonderd. Om begripsverwarring te voorkomen is het verstandig om van te voren met elkaar (alle stakeholders) de begrippen af te stemmen. Het Comm’ant systeem biedt ook de mogelijkheid om op de Comm’ant standaarden af te wijken en uw eigen termen toe te passen.

Hier sommen we de begrippen – en de veel voorkomende synoniemen – nog even op:

Basisbegrip Synoniem Toelichting
Activiteiten Processtappen, stappen, deelproces Verzameling van handelingen, al dan niet beschreven in een werkinstructie en of checklist.
Applicatiebeheerder Systeembeheerder, beheerder, administrator De administrator van het systeem heeft de hoogste privileges. Hij heeft toegang tot alle onderdelen van een systeem en bepaalt de rechten en toegang voor gebruikers.
Bedrijfsonderdelen Vestigingen, extra level (proces) Extra component waar extra illustratie of een proceswijzer met klikraster geplaatst kan worden.
Documenten/Links Bestanden, bijlagen, instructies, formulieren Aanvullende kennis, instrumenten, hulpmiddelen, links naar systemen. Alle extra kennis die we niet direct in de procesbeschrijving opnemen.
Gebruikers Medewerkers, users De gebruikers die met naam en wachtwoord toegang hebben tot Comm’ant.
Groepen Mappen, folders Mogelijkheid om overzicht te creëren door items te groeperen. Meerdere groepen mogelijk (hoofdgroep, subgroep).
Hoofdprocessen Proces, resultaatgebied, werkstromen Overzicht van een selectie van processen, waarbij zichtbaar wordt welke informatie de processen uitwisselen om op elkaar te zijn afgestemd.
Informatiespecifiaties Input/Output, informatiedragers, informatie in-uit, resultaten Definitie van de nieuwe informatie die op enig moment tot stand komt in een proces en welke input is voor een of meerdere andere processen intern en/of extern.
Prestatie indicatoren Kritieke succesfactoren, proces indicatoren, kritieke prestatie indicatoren Definities van relevante indicatoren die het welzijn/welfunctioneren en resultaat van een of meerdere processen definieert.
Processen Processtap, procedure, procesbeschrijvingen Verzameling van opeenvolgende activiteiten, input- en output-informaties. Uitgewerkt in SIPOC model of flowchart.
Proceseigenaar Proces owner, eigen proces, proces expert, proces-kennis coordinator Verantwoordelijk voor de beschrijving van het proces en een correct beschrijving van de afspraken. Daarnaast expert in het proces zelf, of terwijl vakinhoudelijk.
Procesmanager Ketenmanager / proceseigenaar Verantwoordelijk voor de keten van processen, staat dus gekoppeld aan het hoofdproces. Vaak een persoon met management functie. Meestal geen vakinhoudelijk persoon.
Proceswijzer Proceswiel, procesmodel Een totaal overzicht van alle resultaatgebieden binnen de organisatie. Met onderscheid in management, primaire en ondersteunde processen.
Risk en Control Risico & beheersmaatregelen Risks & Control wordt altijd gebruikt om een risico te identificeren en de controlemaatregelen te verklaren die worden uitgevoerd om het risico tot een aanvaardbare niveaus te beheren.Zowel bij de output als bij het proces.
Rollen Hoedanigheid, bevoegdheden, relaties Koppeling tussen actoren en andere systeem onderdelen (bijv. Proces of informatie) waarmee taken/verantwoordeliijkheden/bevoegdheden rond deze onderdelen worden gespecifieerd.
Systeem Voorzieningen, hulpmiddelen, applicaties Systemen worden gekoppeld met informatiespecificaties, om aan te geven welke systeem (applicatie, hulpmiddel) er wordt gebruikt om het resultaat te verkrijgen.
Organisatie Functies, actoren, bedrijf Verzameling van functies, ingedeeld, per proces in teams of afdelingen. Bevat ook bijzondere taken en overlegstructuren.
Procesontwikkelaar Procesmoderator, procesbouwer, beheerder_afdeling Standaard bouwfunctie in Comm’ant, wordt automatisch beheerder van de aangemaakte items.
Vereisten Eisen, beleidsnormen en eisen, wet- en regelgeving, normen en eisen. Definities van randvoorwaarden waar het resultaat van het proces, danwel de input/ aansturing van het proces aan moet voldoen.
Verbinden Koppelen, linken Koppeling tussen verschillende elementen in Comm’ant. Bijvoorbeeld een gebruiker in een groep, een document aan een hoofdproces, enzovoorts.
Opstellen door: Auteur
Autorisatie door: Autorisator
Controle door: Controleur
Actie nemen door:
Archiveren door:
Was this article helpful?
5 van 5 sterren

1 rating

5 sterren 100%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?