beschrijving Objecttypes in detail

Hier worden de verschillende objecttype besproken die – als bouwsteentjes – samen het geïntegreerd procesmodel van Comm’ant vormen.

Processen

Bij Processen worden de procesmodellen van de organisatie weergegeven. Naar de aard van de zaak is een procesmodel een modelmatige weergave van de werkelijkheid. Processen, procesmodellen of procesbeschrijvingen geven inzicht in wat er wordt gedaan om de organisatieresultaten te bereiken.
meer »

Activiteiten

Activiteiten zijn de bouwstenen van een Proces. De Activiteiten beschrijven het ‘wat’; wat gebeurt er, wat wordt er gedaan om het procesresultaat te bereiken.
meer »

Informatiestromen

Informatiestromen is de verzamelnaam voor alle vastgelegde input en output binnen het systeem. Alle input en output samen vormen een vastgelegde communicatieafspraak over informatie die door de organisatie wordt ontvangen, aangemaakt, verwerkt en verstuurd.
meer »

Systemen

Een Systeem is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het daadwerkelijk registreren, overdragen c.q. transporteren van gegevens en vervolgens het opvragen c.q. raadplegen van informatie te ondersteunen.
meer »

Rollen

Een rol vormt de verbinding tussen de functies en de objecten in het systeem. De rol structureert de relaties tussen de verschillende typen Procesobjecten en de verzameling functionarissen. Een Rol hoort altijd maar bij één type object.
meer »

Organisatie

De organisatie is een verzameling van functies, vergaderingen, teams, bijzondere taakhouders en externe partijen die een rol in het Proces vervullen.
meer »

Medewerkers

Onder het object Medewerkers zijn alle gebruikers van het Comm’ant-systeem opgenomen. Het object Medewerker dient voor het verlenen van toegang tot het Systeem en het registreren van bepaalde kenmerken.
meer »

Risico’s & Beheersmaatregelen

Het object Risico’s & Beheersmaatregelen wordt gebruikt om bekende Risico's te identificeren met de bijbehorende Beheersmaatregelen, waarbij tevens de verantwoordelijken worden benoemd en eventuele scenario's om de Risico’s te beheersen.
meer »

Documenten & Links

Documenten & Links zijn objecten in het systeem waarmee relevante bestanden van buiten Comm’ant binnen het systeem kunnen worden gekoppeld aan de diverse objecten, of is een verzameling bestanden, zoals Rapportages, binnen Comm’ant.
meer »

Tekeningen

Tekeningen binnen Comm’ant zijn afbeeldingen die ter verduidelijking zijn getekend met behulp van de tekenmogelijkheden die het Systeem biedt.
meer »